Στόχοι του ZERO-PLUS


Ο γενικός στόχος του παρόντος έργου είναι να παρέχει στην αγορά ένα καινοτόμο και ταυτόχρονα εύκολα εφαρμόσιμο σύστημα για ΝΖΕ οικιστικές γειτονιές, το οποίο θα μειώσει σημαντικά τα κόστη τους. Συνεπώς, το έργο έχει τους παρακάτω ειδικούς στόχους:

·         Ο πρώτος στόχος του προγράμματος είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κατοικιών σε 0-20 kWh/m²/έτος, κατά μέσο όρο, σε σχέση με τον τρέχοντα μέσο όρο των 70-230 kWh/m²/έτος. Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης θα επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής μιας σειράς από τεχνολογίες, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν θερμομόνωση, θέρμανση και φωτισμό υψηλής απόδοσης καθώς και συστήματα αυτοματισμού για τη διαχείριση του κτιρίου και της ενέργειας (BEMS) σε τέσσερεις επιλεγμένες μελέτες περιπτώσεων που αφορούν κτίρια συνολικής επιφάνειας 5300 m².

·         Προκειμένου να επιτευχθεί ο NZE στόχος, πρέπει να παραχθούν τουλάχιστον 50 kWh/m² ενέργειας, κατά μέσο όρο, από ΑΠΕ ετησίως, σε κάθε NZE οικισμό. Ο στόχος αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ενσωμάτωσης στον οικισμό καινοτόμων τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας όπως: γραμμικούς ανακλαστήρες Fresnel, προηγμένα φωτοβολταϊκά ενσωματωμένα στο κτίριο (ΒiPV) και προηγμένα συστήματα παραγωγής ενέργειας με χρήση της αιολικής ενέργειας.

·         Υψηλότερη ενεργειακή αποδοτικότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της μετάβασης από τα μεμονωμένα ΝΖΕ κτίρια σε ΝΖΕ οικισμούς, όπου θα υπάρξει βέλτιστη διαχείριση των ενεργειακών φορτίων και πόρων. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί αφενός μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων λύσεων για το δίκτυο διανομής, την αποθήκευση ενέργειας και τον έλεγχο του δικτύου διανομής σε επίπεδο οικισμού και αφετέρου μέσω της βέλτιστης διαχείρισης των ανοιχτών χώρων των οικισμών, σε ότι αφορά στον κλιματικό παράγοντα.

·         Το κόστος των ΝΖΕ οικισμών θα μειωθεί τουλάχιστον κατά 16%, σε σχέση με το τρέχον κόστος, μέσω μιας στρατηγικής μαζικής προσαρμογής. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα αναπτυχθεί ένα σύστημα, εξατομικευμένο και βελτιστοποιημένο σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις κάθε κτιρίου και οικισμού, που θα υλοποιείται με οικονομικά αποδοτικές διαδικασίες.

·         Ένας άλλος ειδικός στόχος είναι η διείσδυση των αποτελεσμάτων που θα έχουν αναπτυχθεί στο έργο, στην αγορά, μέχρι το 2018. Αυτό θεωρείται ότι θα διασφαλίσει τον θετικό αντίκτυπο των αποτελεσμάτων του έργου στον κτιριακό τομέα. Η διείσδση των αποτελεσμάτων θα επιτευχθεί αφενός μέσω της υλοποίησης των προτεινόμενων λύσεων σε τέσσερις διαφορετικούς πραγματικούς οκισμόυς (μελέτες περίπτωσης) με διαφορετικές κλιματικές συνθήκες και αφετέρου μέσω των δράσεων διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των συγκεκριμένων εφαρμογών, που θα βασίζονται σε εκτεταμένη ανάλυση της αγοράς και την χρήση συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου.

·         Η μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα κατά 77kg CO2/m², με συνολικό αντιστάθμισμα 408 τόνων CO2, για όλες τις μελέτες περίπτωσης του έργου ZERO-PLUS θα αναδείξει την ανάγκη για μετατόπιση προς ΝΖΕ κτίρια και οικισμόυς και αναμένεται ενισχύσει το ρόλο του κατασκευαστικού τομέα στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων της Ε.Ε.


Εικόνες

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eίσοδος

Δελτία τύπου