Όραμα του ZERO-PLUS

ZERO-PLUS
Επιτυγχάνοντας σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση καθώς και θετικό ισοζύγιο ενέργειας σε Ευρωπαϊκούς οικισμούς με τη χρήση προηγμένων ενεργειακών τεχνολογιών

Στο ZERO-PLUS θα αναπτυχθεί και θα υλοποιηθεί ένα καλά καθορισμένο και οικονομικά αποδοτικό σύστημα για οικισμούς μηδενικής ενεργειακή κατανάλωση (Net Zero Energy, NZE). Το προτεινόμενο σύστημα θα συνίσταται από καινοτόμες λύσεις σε ότι αφορά στο κτιριακό κέλυφος, στην παραγωγή και διαχείριση ενέργειας σε επίπεδο κτιρίου και στην διαχείριση ενέργειας σε επίπεδο οικισμού.

Η μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων σε 0 έως 20 kWh/m² ετησίως, κατά μέσο όρο (συγκρινόμενο με το τρέχοντα μέσο όρο των 70-230 kWh/m²) μπορεί να επιτευχθεί μέσω της μετάβασης από τα μεμονωμένα NZE κτίρια σε NZE οικισμούς, όπου θα υπάρξει βέλτιστη διαχείριση των ενεργειακών φορτίων και πόρων. Πρωταρχικός στόχος του έργου αποτελεί η ανάπτυξη ενός συστήματος με μειωμένο το επενδυτικό κόστος τουλάχιστον κατά 16% σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές. Στοχεύοντας στην μείωση του κόστους για συμπληρωματικό εξοπλισμό, θα χρησιμοποιηθεί η προσέγγιση της προσαρμοσμένης μαζικής παραγωγής. Μαζικά παραγόμενες τεχνολογίες θα ενσωματωθούν σε ένα σύστημα το οποίο θα έχει βελτιστοποιηθεί σύμφωνα τόσο με το τοπικό κλίμα όσο και με τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης περιοχής στην οποία θα υλοποιηθεί η κάθε μελέτη περίπτωσης. Για το λόγο αυτό, θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί μία καλά καθορισμένη διαδικασία για την ενσωμάτωση, βελτιστοποίηση και επαλήθευση του προτεινόμενου σχεδιασμού.

Το πρόγραμμα εργασιών του έργου θα διασφαλίσει σε βάθος τετραετίας ταχεία διείσδυση στην αγορά των καινοτόμων λύσεων που θα αναπτυχθούν. Οι λύσεις αυτές θα υλοποιηθούν σε τέσσερα επιδεικτικά έργα εντός της Ε.Ε, με διαφορετικά κλίματα και κτιριακούς τύπους. Τα αποτελέσματα από την παραπάνω εφαρμογή θα καταγραφούν, θα αναλυθούν και θα διαδοθούν σε ενδιαφερόμενους κύκλους. Η εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του προγράμματος θα υποστηρίζεται από μια εκτενή ανάλυση αγοράς και ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Το έργο θα υλοποιηθεί από μια σύμπραξη που περιλαμβάνει πανεπιστήμια, υπέυθυνους ανάπτυξης ακινήτων, τεχνολογικούς παρόχους και οργανισμούς που θα συνεργαστούν στενά σε όλες τις φάσεις του έργου.

Εικόνες

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eίσοδος

Δελτία τύπου