Όραμα του ZERO-PLUS

ZERO-PLUS
Επιτυγχάνοντας σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση καθώς και θετικό ισοζύγιο ενέργειας σε Ευρωπαϊκούς οικισμούς με τη χρήση προηγμένων ενεργειακών τεχνολογιών

Το ZERO-PLUS είναι ένα ολοκληρωμένο, οικονομικά αποδοτικό σύστημα που αφορά στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την παρακολούθηση οικισμών καθαρής μηδενικής ενέργειας, το οποίο έχει δοκιμαστεί και υλοποιηθεί σε τέσσερα πιλοτικά έργα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το ZERO-PLUS παρέχει στην αγορά έναν καινοτόμο, αλλά εύκολα εφαρμόσιμο συνδυασμό υπηρεσιών και εργαλείων για το σχεδιασμό και την κατασκευή οικιστικών γειτονιών (Net Zero Energy Settlements - NZES) που θα μειώσουν σημαντικά τόσο το αρχικό όσο και το λειτουργικό τους κόστος. Γεννήθηκε από ένα όραμα που στοχεύει στην απλοποίηση της διαδικασίας σχεδιασμού και κατασκευής κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, χρησιμοποιώντας μια ολοκληρωμένη, επαναληπτική και συνεργατική προσέγγιση στο σχεδιασμό και τη διαχείριση κατασκευών. Κατά συνέπεια, η ιδέα του ZERO-PLUS μπορεί να επιτύχει τα εξής:

 • Στέγαση που επιτυγχάνει στο χαμηλότερο δυνατό κόστος τους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ορίζονται από τον παραλήπτη.
 • Σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις αντισταθμίσεις μεταξύ κόστους και απόδοσης
 • Εξασφάλιση ότι παρέχονται στον παραλήπτη όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για μια βέλτιστη και οικονομικά αποδοτική συντήρηση

Η πρωτοπόρος έννοια του ZERO-PLUS αφορά στην εστίαση στο επίπεδο διακανονισμού και στην ολοκληρωμένη προσέγγιση κόστους και κατασκευής από την αρχή του σχεδιασμού των κτιρίων. Το επίπεδο απόδοσης που απαιτείται για έναν οικισμό καθορίζεται εξαρχής.

Ο στόχος των πιλοτικών έργων του ZERO-PLUS σε σύγκριση με ένα πολύ αποδοτικό κτίριο αναφοράς, είναι να επιτύχουν:

 • 16% αρχική μείωση κόστους σε σύγκριση με το κτίριο αναφοράς συγκρίνοντας τεχνολογίες που επέλεχθηκαν απο το ZERO-PLUS με συμβατικές τεχνολογίες που θα μπορούσαν να επιτύχουν την ίδια ενεργειακή απόδοση
 • Καθαρή ρυθμιζόμενη (net regulated) κατανάλωση ενέργειας μικρότερη από 20 kWh / m2 ετησίως
 • Παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) τουλάχιστον 50 kWh / m2 ετησίως

Κάθε ένας από αυτούς τους στόχους επιτυγχάνεται με την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων και διαδικασιών που αποτελούν το βασικό πυρήνα βελτιστοποίησης και διαχείρισης του ZERO-PLUS.

Η μείωση του κόστους επιτυγχάνεται μέσω της προσεκτικής επιλογής καινοτόμων τεχνολογιών που αυξάνουν την αποδοτικότητα των κατασκευαστικών στοιχείων παρέχοντας εξοικονόμηση ενέργειας και παραγωγή ενέργειας στους οικισμούς. Συνεπώς μειώνεται το αρχικό κόστος μέσω π.χ της χρήσης λιγότερων υλικών αλλά και χώρου για την επίτευξη της εξοικονόμησης αλλά και της παραγωγής ενέργειας . Η επιλογή των συγκεκριμένων τεχνολογίων γίνεται μέσω στοχευμένου εντοπισμού ήδη από τη φάση σχεδιασμού. Παραδείγματα τύπων τεχνολογίας που εξετάζονται μπορεί να είναι από βελτιωμένη μόνωση και καινοτόμα HVAC συστήματα, έως αποδοτική παραγωγή ενέργειας μέσω αιολικών και ηλιακών στοιχείων.

Τα απαιτούμενα επίπεδα απόδοσης επιτυγχάνονται μέσω ενός προσεκτικά βαθμονομημένου συνδυασμού επενδύσεων σε λύσεις με υψηλά επίπεδαενεργειακής απόδοσης (για παράδειγμα μέσω βελτιωμένης μόνωσης) και επενδύσεων σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δεν είναι μόνο ένας τρόπος για να υποστηριχθεί η στροφή προς κτίρια και και τους οικισμούς με χαμηλέςεκπομπές άνθρακα και ανθεκτικά στο κλίμα· είναι επίσης μια μακροπρόθεσμα οικονομικά αποδοτική επένδυση.

 

 

Στόχοι του ZERO-PLUS


Ο γενικός στόχος του παρόντος έργου είναι να παρέχει στην αγορά ένα καινοτόμο και ταυτόχρονα εύκολα εφαρμόσιμο σύστημα για ΝΖΕ οικιστικές γειτονιές, το οποίο θα μειώσει σημαντικά τα κόστη τους. Συνεπώς, το έργο έχει τους παρακάτω ειδικούς στόχους:

 • Ο πρώτος στόχος του έργου είναι η μείωση της χρήσης ενέργειας (operational energy) σε κτίρια κατοικιών σε μέσο όρο 0-20 kWh / m² ετησίως, σε σύγκριση με τον τρέχοντα μέσο όρο κατανάλωσης ενέργειας που είναι 70-230 kWh / m² ετησίως. Η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας θα επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής ορισμένων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μόνωσης υψηλής απόδοσης και συστημάτων θέρμανσης και φωτισμού υψηλής απόδοσης, καθώς και αυτοματοποιημένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας κτιρίων (BEMS) σε τέσσερις επιλεγμένες μελέτες εφαρμογης κτιρίων συνόλου 2270 m².
 • Προκειμένου να επιτευχθεί ο NZE στόχος, πρέπει να παραχθούν τουλάχιστον 50 kWh/m² ενέργειας, κατά μέσο όρο, από ΑΠΕ ετησίως, σε κάθε NZE οικισμό. Ο στόχος αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ενσωμάτωσης στον οικισμό καινοτόμων τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας όπως: γραμμικούς ανακλαστήρες Fresnel, προηγμένα φωτοβολταϊκά ενσωματωμένα στο κτίριο (ΒiPV) και προηγμένα συστήματα παραγωγής ενέργειας με χρήση της αιολικής ενέργειας.
 • Υψηλότερη ενεργειακή αποδοτικότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της μετάβασης από τα μεμονωμένα ΝΖΕ κτίρια σε ΝΖΕ οικισμούς, όπου θα υπάρξει βέλτιστη διαχείριση των ενεργειακών φορτίων και πόρων. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί αφενός μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων λύσεων για το δίκτυο διανομής, την αποθήκευση ενέργειας και τον έλεγχο του δικτύου διανομής σε επίπεδο οικισμού και αφετέρου μέσω της βέλτιστης διαχείρισης των ανοιχτών χώρων των οικισμών, σε ότι αφορά στον κλιματικό παράγοντα.
 • Το κόστος των ΝΖΕ οικισμών θα μειωθεί τουλάχιστον κατά 16%, σε σχέση με το τρέχον κόστος, μέσω μιας στρατηγικής μαζικής προσαρμογής. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα αναπτυχθεί ένα σύστημα, εξατομικευμένο και βελτιστοποιημένο σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις κάθε κτιρίου και οικισμού, που θα υλοποιείται με οικονομικά αποδοτικές διαδικασίες.
 • Ένας άλλος ειδικός στόχος είναι η διείσδυση των αποτελεσμάτων που θα έχουν αναπτυχθεί στο έργο, στην αγορά, μέχρι το 2018. Αυτό θεωρείται ότι θα διασφαλίσει τον θετικό αντίκτυπο των αποτελεσμάτων του έργου στον κτιριακό τομέα. Η διείσδση των αποτελεσμάτων θα επιτευχθεί αφενός μέσω της υλοποίησης των προτεινόμενων λύσεων σε τέσσερις διαφορετικούς πραγματικούς οκισμόυς (μελέτες περίπτωσης) με διαφορετικές κλιματικές συνθήκες και αφετέρου μέσω των δράσεων διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των συγκεκριμένων εφαρμογών, που θα βασίζονται σε εκτεταμένη ανάλυση της αγοράς και την χρήση συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Να υποστηρίξει τη μετάβαση σε κτίρια και συνοικίες με χαμηλές εκπομπές ανθρακα, που κάνουν αποδοτική χρήση πόρων και είναι ανθεκτικά στο κλίμα ενισχύοντας τον ρόλο της ευρωπαϊκής οικοδομικής βιομηχανίας στη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα της ΕΕ κατά σχεδόν 77 kg CO / m² με συνολικά περίπου 200 τόνους αντιστάθμισης CO για όλες τις μελέτες περιπτώσεων του ZERO-PLUS.

 

Η ιδέα του ZERO-PLUS


Το έργο ZERO-PLUS έχει αναπτύξει μια καινοτόμο μέθοδο με συνοδευτικά εργαλεία για την παροχή μιας κυρίαρχης λύσης στα εμπόδια για την επιτυχή κατασκευή νέων οικισμών καθαρής μηδενικής ενέργειας (Net Zero Energy Settlements- NZES). Εστιάζοντας σε επίπεδο οικισμού και όχι σε μεμονωμένα κτίρια, η προσέγγιση ZERO-PLUS στοχεύει να συγκεντρώσει τους προμηθευτές τεχνολογικού εξοπλισμού, τους ειδικούς σε θέματα ενεργειακής απόδoσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθως και τους κατασκευαστές ώστε να συνεργάζονται από τα πρώτα στάδια της σύλληψης του έργου για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού NZES. Το ZERO-PLUS είναι ένα ολοκληρωμένο, οικονομικά αποδοτικό σύστημα για το σχεδιασμό, την κατασκευή και την παρακολούθηση των οικισμών (Net Zero Energy Settlements), το οποίο έχει δοκιμαστεί και υλοποιηθεί σε τέσσερα πιλοτικά έργα σε όλη την Ευρώπη (στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Κύπρο). Η εφαρμογή της προσέγγισης ZERO-PLUS διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων κόστους, χρήσης ενέργειας και παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας. Οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης.

Οι στόχοι πουαναμένεται να επιτευχθούν ή να ξεπεραστούνστα πιλοτικά έργα του ZERO-PLUS είναι οι εξής:

 • Μείωση κόστους 16% σε σύγκριση με την περίπτωση αναφοράς
 • Καθαρή ρυθμιζόμενη (net regulated) κατανάλωση ενέργειας 50 kWh / m2 / έτος
 • Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ> 50 kWh / m2 / έτος

Η προστιθέμενη αξία της προσέγγισης ZERO-PLUS έγκειται στην αποδοτικότητα του κόστους της κατασκευής πουοφείλεται στην εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στο σχεδιασμό κτιρίων και στη βελτιστοποίηση του ενεργειακού φορτίου για κάθε κτίριο μέσω του σχεδιασμού του συστήματος παραγωγής ενέργειας σε επίπεδο οικισμού. Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της προσέγγισης του ZERO-PLUS συνοψίζονται ως εξής:

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει την ιδέα του ZERO-PLUS για το σχεδιασμό και την κατασκευή νέων οικισμών καθαρής μηδενικής ενέργειας (Net Zero Energy Settlement). Στην κορυφή του διαγράμματος, με γκρι χρώμα, εμφανίζονται τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί. Στον πυρήνα του διαγράμματος παρουσιάζονται τα κύρια βήματα αυτής της προσέγγισης για το σχεδιασμό, την κατασκευή και την πληρότητα. Τα βέλη μεταξύ των βημάτων δείχνουν τους συσχετισμούς.

Εικόνα 5. Λεπτομερής ιδέα του ZERO-PLUS για σχεδιασμό και κατασκευή Οικισμών καθαρής μηδενικής ενέργειας.

Εικόνες

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Eίσοδος

Δελτία τύπου


I agree to the processing of my given personal data for the shipment of the ZERO-PLUS newsletter through TUM.

At any given time, without affecting the legitimacy of the processing of my data on the basis of prior approval, I may withdraw my consent until my submission of consent on the basis of Article 6(1) General Data Protection Regulation. Upon receiving my notice of withdrawal of consent, the controller will directly delete all of my personal data from the shipment of the newsletter.

Our processor in the context of the mailing is: rapidmail (www.rapidmail.de).

By law, participants have a right to information, rectification, erasure, restriction of processing, or objection to processing or data portability. Furthermore, participants have a right of complaint and the right to appeal to the Bavarian commissioner for data protection.

Further questions or a withdrawal should be addressed to us (info(at)br2.ar.tum.de) or the data protection (www.datenschutz.tum.de).