Αποτελέσματα


Η επιτυχία του έργου ZERO-PLUS εξαρτάται από τα εξαιρετικά αποτελέσματά του καθώς και από τη διάδοση, την επικοινωνία και την αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης στο ευρύ κοινό και σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες από τη βιομηχανία, τους σχεδιαστές-οργανωτές, τους πολιτικούς, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους ακαδημαϊκούς κ.ά.

Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται στο πλαίσιο του έργου διανέμονται μέσω διαφόρων διαύλων επικοινωνίας. Κάθε χρόνο, τα επιτεύγματα του έργου ZERO-PLUS συνοψίζονται και δημοσιεύονται σε ένα φυλλάδιο, το οποίο αρχειοθετείται στην κατηγορία "Φυλλάδιο".

Τα αποτελέσματα του έργου ZERO-PLUS δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά. Οι δημοσιεύσεις, οι οποίες είναιανοιχτής πρόσβασης, μεταφορτώνονται στην κατηγορία "Δημοσιεύσεις".

Επιπλέον, τα αποτελέσματα που παράγονται κατά τη διάρκεια του έργου, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερέστερων πληροφοριών σχετικά με τις αναλύσεις, τις μεθόδους και τις διαδικασίες, τεκμηριώνονται στις δημόσιες εκθέσεις στην κατηγορία "Δημόσια Παραδοτέα". Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν την ευκαιρία να κατεβάσουν τις εκθέσεις αυτές.

Εικόνες

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eίσοδος

Δελτία τύπου