Σχετικά με το έργο ZERO-PLUS

ZERO-PLUS
Επιτυγχάνοντας σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση καθώς και θετικό ισοζύγιο ενέργειας σε Ευρωπαϊκούς οικισμούς με τη χρήση προηγμένων ενεργειακών τεχνολογιών

Σήμερα, υπάρχει η αυξανόμενη ανάγκη τα κτίρια και οι οικισμοί να πληρούν υψηλά επίπεδα απόδοσης. Θα πρέπει να είναι βιώσιμα, ενεργειακά ουδέτερα, με άριστες συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος και διασυνδεδεμένα με το δίκτυο διανομής ενέργειας και ταυτόχρονα να είναι οικονομικά στην κατασκευή και τη συντήρηση. Τα κτίρια αποτελούν κεντρικό πόλο στην ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε που αφορά στην αποδοτικότητα. Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος είναι σημαντική, όχι μόνο για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Ε.Ε για το 2020, αλλά και για τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους της για το κλίμα όπως αποτυπώνονται στον οδικό χάρτη για τη μετάβαση σε μία ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα για το 2050.

Ο βασικός στόχος του ερευνητικού έργου ZERO-PLUS (ακρωνύμιο για "Achieving near Zero and Positive Energy Settlements in Europe using Advanced Energy Technology") είναι η έρευνα σε νέα κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης (H2020-EE-2015-1-PPP). Στο έργο αυτό θα αναπτυχθεί και θα υλοποιηθεί ένα καλά καθορισμένο και οικονομικά αποδοτικό σύστημα για κτίρια με μηδενική ενεργειακή κατανάλωση (Net Zero Energy, NZE) σε μία σειρά από μελέτες περιπτώσεων σε χώρες της Ε.Ε.

Στο ZERO-PLUS, η απαίτηση για σημαντική μείωση του κόστους των ΝΖΕ οικισμών αντιμετωπίζεται μέσω της υλοποίησης τριών παράλληλων στρατηγικών:

  • Αύξηση της αποδοτικότητας των συστημάτων που παρέχουν άμεσα την εξοικονόμηση και την παραγωγή ενέργειας σε ένα ΝΖΕ οικισμό.
  • Μείωση του κόστους του συμπληρωματικού εξοπλισμού μέσω της αποδοτικής παραγωγής και αποδοτικών διαδικασιών εγκατάστασης.
  • Μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω καλύτερης διαχείρισης των φορτίων και των πόρων σε επίπεδο οικισμού και όχι απλά σε επίπεδο κτιρίου.

Εικόνες

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eίσοδος

Δελτία τύπου


I agree to the processing of my given personal data for the shipment of the ZERO-PLUS newsletter through TUM.

At any given time, without affecting the legitimacy of the processing of my data on the basis of prior approval, I may withdraw my consent until my submission of consent on the basis of Article 6(1) General Data Protection Regulation. Upon receiving my notice of withdrawal of consent, the controller will directly delete all of my personal data from the shipment of the newsletter.

Our processor in the context of the mailing is: rapidmail (www.rapidmail.de).

By law, participants have a right to information, rectification, erasure, restriction of processing, or objection to processing or data portability. Furthermore, participants have a right of complaint and the right to appeal to the Bavarian commissioner for data protection.

Further questions or a withdrawal should be addressed to us (info(at)br2.ar.tum.de) or the data protection (www.datenschutz.tum.de).